Under 13 Boys Ranking List - BETA

Name Cur Prov Mon
1
Joseph Hunter 2148 2148 0 406
2
Thomas Palmer 1814 1814 0 387
3
Jenson Moreno 1753 1753 0 392
4
Charlie Nabarro 1517 1517 0 216
5
Shriyan Dharwadkar 1329 1329 0 5
6
Aarav Shah 1158 1158 0 341
7
Ryan Tailor 1089 1089 0 -11
8
Max Radiven 1000 1000 0 501
9
Sam Gabriel 949 949 0 310
10
Kyle Kam 665 665 0 -33
11
Benjamin Levi 321 321 0 29
12
Ishay Haim 273 273 0 97
FIRST
PREV
1
NEXT
LAST